Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

תורות דתיות של העבר, שעל פי המסורת עברו מדור לדור על-ידי שמועות או באמצעות כתבי דת, נחשפו הן לשינוי והן לפירוש שגוי. מאידך ההישגים הטכנולוגיים במאה זאת הקלו על תיעוד שאינו חשוף לשינויים של כתבי הסיינטולוגיה בספרים, בהרצאות מוקלטות ובסרטים. מאחר שתמיד ניתן לבחון ולאמת את הכתבים וההקלטות המקוריים של מר האברד, אין סיכוי למעשה, שהטכנולוגיה תאבד אי-פעם. עם זאת, למרות שסיינטולוגיה הופיעה בעידן של התפתחויות טכניות, בכל זאת נתקלו דת הסיינטולוגיה וכנסיותיה בפגע הנצחי של שינוי ופירוש מחדש שהטריד דתות רבות אחרות.

למרבה המזל, במקביל להתפתחויות בתקשורת, פותחו חוקים לשמירת זכויות היוצרים והשתמשו בהם כדי להגן אפילו על כתבי דת וסמלים דתיים מפני סילוף ושימוש לרעה. תפקידו היסודי של Religious Technology Center הינו לספק הגנה על הסימנים המסחריים של דת הסיינטולוגיה ועל כתבי הדת המתקדמים שלה. תפקיד זה ערב לטוהרתה וליעילותה המעשית של סיינטולוגיה לאורך ימים.

בתחילה, מר האברד פיקח באופן אישי על העיסוק המעשי השמרני של הדת. כחלק בלתי נפרד מאותו המאמץ, הוא אף רשם חלק ניכר מהמלים והסמלים המזהים את הדת כסימנים מסחריים, כמו "דיאנטיקה" ו"סיינטולוגיה". סימנים רשומים אלה שימשו כמנגנון חוקי, באופן שמבטיח כי הטכנולוגיות הדתיות של סיינטולוגיה ינוהלו בצורה תקנית בהתאמה מלאה עם כתבי הקודש ושלא יסולפו על-ידי מעילה או שימוש שלא כהלכה. הם אף סיפקו מנגנון חוקי למניעת מצב שבו מישהו יציע איזושהי גרסה מסולפת או לא אותנטית של דיאנטיקה וסיינטולוגיה ויציגן בתור הטכנולוגיה האמיתית.