Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

בשנת 1982, מר האברד תרם את הסימנים הדתיים האלה ל-Religious Technology Center, שהוקם זה לא כבר, והפקיד בידי כנסייה זו את האחריות להגנה על דת הסיינטולוגיה, על-ידי אכיפת השימוש הטהור והאתי והיישום התקני של הטכנולוגיות שלו. כך משמר RTC את טוהרת הטכנולוגיה ומגן מפני שימוש שלא כהלכה או הצגה מטעה שלה, בעזרת רישומן בחוק ועל פי הצורך אכיפתן על פי החוק של מילים מסוימות וסמלים של דת הסיינטולוגיה בתור סימנים מסחריים וסימני שירות במדינות ברחבי העולם כולו.

RTC הוא הגוף שמעניק לכנסיית הסיינטולוגיה הבין-לאומית (CSI), שהיא כנסיית האם של דת הסיינטולוגיה, את הזכות להשתמש בסימנים המסחריים, ואת הזכות לתת רשיון לשימוש בהם לכל כנסיות הסיינטולוגיה האחרות. החוק אינו מאפשר לאף ישות שהיא להשתמש בסימנים, או לכנות עצמה כנסייה של סיינטולוגיה ללא אישור בכתב מ-CSI והאישור הסופי של RTC. העובדה שכל כנסיות הסיינטולוגיה מחויבות להעביר טכנולוגיות של דיאנטיקה ושל סיינטולוגיה תוך ציות מוחלט לכללי רשיונות הסמלים המסחריים שלהן, מביאה לכך שההיררכיה כולה — עד לכנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית — מתקנת עצמה ומבטיחה סיינטולוגיה טהורה ותקנית.

מאידך, RTC חוקר כל סטייה מניהול תקני זה ומוודא שהדת תושב על כנה. הוא אף מבטיח ששום אדם או קבוצה לא יציגו עצמם בצורה מטעה ויציעו טכנולוגיה מסולפת בעודם קוראים לה 'דיאנטיקה' או 'סיינטולוגיה'.