Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

סימנים מסחריים מהווים ערבות משפטית של המקורות האמיתיים של החומרים המזוהים איתם. אינספור מילים וסמלים מייצגים את מרכיביה הרבים של סיינטולוגיה. אכן, המילים "סיינטולוגיה" ו"דיאנטיקה" הן לכשעצמן סימנים מסחריים, אשר ביחד עם הסימנים האחרים, מונעות שימוש ללא אישור בשמות, בסמלים ובחומרים של סיינטולוגיה, ובכך מהוות ערובה לטוהר של הדת ופעילויותיה. להלן מספר דוגמאות של מספר סימנים מסחריים הרשומים ברחבי העולם:

הסמל של סיינטולוגיה הוא סימן מסחרי המשלב את האות "S" עבור סיינטולוגיה עם משולש האמ"ת ועם משולש השי"א. זהו סימן הזיהוי של החומרים והשירותים של דת הסיינטולוגיה ברחבי העולם.

הסמל של דיאנטיקה, אשר הוצג בשנת 1950, הוא סמל בעל סימן מסחרי שהפסים שלו מייצגים את ארבע הדינמיקות של דיאנטיקה.
הדרגה של תטן פועל מיוצגת על-ידי סימן מסחרי מיוחד, סמל ה-OT.
הצלב של סיינטולוגיה הוא סימן מסחרי, שכל אחד משמונה קודקודיו מייצג כל אחת משמונה הדינמיקות.