Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

"קיימת שאיפה גבוהה יותר, שאיפה טובה יותר, ניצחון מהולל יותר מאשר ערים שנחרבו ומתים חרוכי-קרינה.

יש חופש ויש אושר ושפע ועולם שלם שאפשר לזכות בו.

מי שלא יכול לראות זאת אינו ראוי למשול.

מי שיקרא דרור לשנאותיו אינו שפוי מספיק כדי לייעץ.

כמה יכול האדם לכבוש?

הוא מפסיד אם הוא כובש את האדם.

הוא מנצח אם הוא כובש את פחדיו ולאחר מכן את הכוכבים.

התקף את אויביו הטבעיים של האדם, התקף אותם היטב, ולאחר מכן מלחמתו של האדם באדם לא תהווה שוב בעיה.

זוהי רציונליות."


הגשה אורקולית של הנאום המלא הזה בן 48 הדקות יכולה להירכש בקטלוג של החומרים והשירותים או ניתן לצפות בה בארגון הסיינטולוגיה הקרוב ביותר אליך.