Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה
בעוד שקליר מהווה מצב חדש עבור האדם, 'הגשר'* מוביל אותו לגבהים גדולים אף יותר של חופש רוחני. מעל לקליר נמצאות רמות התטן הפועל (OT). התטן הוא הישות הרוחנית הנצחית, האדם עצמו, לא הגוף שלו או המיינד שלו או כל דבר אחר. אין זה דבר שיש לו, אלא מה שהוא, עובדה שהופכת לברורה ביותר ברמות גבוהות אלה. השאיפה של קליר היא להסיר מקיומו של האדם את הדברים שאינם חלק מהאני הרוחני הטבוע בו. שאיפתו של תטן פועל היא להתגבר על יגיעות הקיום ולרכוש מחדש את הוודאות והיכולות של ה-beingness הרוחני המולד שלו. ברמה זו אדם יודע שהוא נבדל ונפרד מדברים חומריים כגון גופים פיזיקליים והיקום הפיזיקלי.

אודיטינג, בכל רמה, הוא חוויה שאין שני לה, תיאורו המלא חורג הרבה מעבר להיקף אתר זה. אולם, דמיין משהו שהטריד אותך רוב חייך — הרגשה כלשהי או גישה או חוויה. לאחר מכן דמיין שאתה יושב עם אודיטור ואתה נשאל שאלה מדויקת — השאלה הנכונה — שמאפשרת לך לראות בפתאומיות ובאופן מיידי את האמת שבמצב הזה, את המקור האמיתי שלו.

זהו אודיטינג, והתוצאה מהפכנית — הקלה עצומה, הבנה ותחושת חופש, יכולת לראות הכל בצורה ברורה יותר, מודעות גדולה יותר. זה כמעט קסום. ובעיקר בגלל שינוי רוחני זה, הנחווה על-ידי מישהו במקום כלשהו בעולם בכל רגע בכל יום, סיינטולוגיה גדלה במהירות רבה כל כך.

*הגשר = הנתיב הרחב, שעליו עולה סיינטולוג דרך אודיטינג ולימוד של החומרים של סיינטולוגיה ידוע כ-'הגשר'. הוא מגלם רעיון עתיק — דרך מרחיקת ראות מעל התהום בין מצבו הנוכחי של האדם ורמות גבוהות הרבה יותר של מודעות.