Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

דת הסיינטולוגיה מבוססת באופן בלעדי על המחקר, הכתבים וההרצאות המוקלטות של ל. רון האברד — כולם מרכיבים את כתבי הקודש של הדת. הם מקיפים יותר מ-500,000 עמודים כתובים, כמעט 3,000 הרצאות מוקלטות וללמעלה מ-100 סרטים. הוא המקור היחיד של הדת, ואין לו ממשיך. דת הסיינטולוגיה כוללת דוקטרינה בסיסית שעל פיה ניתן להשיג חופש רוחני רק באמצעות הליכה בנתיב שהותווה בעבודות אלה ללא סטייה, מכיוון שנתיב זה נחקר באופן מקיף והוא בר-ביצוע.

כדי להבין את סיינטולוגיה כדת, יש להסתכל מעבר לפרמטרים שאתה עשוי להכיר, כגון אלה של המסורת היהודית-נוצרית, ולהביט למזרח. למשל, למרות שכמו ביהדות ובנצרות, סיינטולוגיה מצהירה על קיומה של ישות עליונה וממקמת אותה בראש הקוסמולוגיה, בדומה לדתות מזרחיות רבות, הישועה בסיינטולוגיה מושגת באמצעות הארה רוחנית אישית. זוהי אם כן, מהותה של סיינטולוגיה: הגשר, האודיטינג וההכשרה המתקיימים בכל יום מימות השנה בכל כנסייה של סיינטולוגיה בעולם. המשימה של סיינטולוגיה היא, בסופו של דבר, לא פחות מאשר השיקום של הנפש האנושית. ובגלל היכולת שלה להשיג מטרה ישנה נושנה זו ללא טעות, ארבעה עשורים לאחר הולדת הכנסייה, גברים ונשים מכל תחומי החיים ומתרבויות מגוונות באומות שונות ברחבי העולם ממשיכים להושיט יד לעבר ההבטחה של האמונה של סיינטולוגיה במספרים גדלים והולכים.