Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

הקדמה
החומרים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה מכילים יותר מ-35 מיליון מילים מדוברות וכתובות של ל. רון האברד, מייסד הדת. עוד...>

צלב הסיינטולוגיה דת הסיינטולוגיה

סיינטולוגיה מהווה מכלול ידע המבוסס על כמה אמיתות יסוד. העיקריות שבאמיתות אלה הן: עוד...>


הגוף הערב לעתיד הסיינטולוגיה
טכנולוגיות רבות העוצמה של דיאנטיקה וסיינטולוגיה מעניקות כלים להשגת חופש רוחני אמיתי ונצחיות לכל אדם שמתחיל במסע לקראת אותה שאיפה. עוד...>

יושב ראש המועצה
דייויד מיסקביג' הוא יושב הראש של המועצה של ,(RTC) Religious Technology Center ארגון ללא מטרות רווח שהוקם ב-1982 כדי לשמר, לקיים ולהגן על דת הסיינטולוגיה. עוד...>