Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

הגוף הערב לעתיד הסיינטולוגיה

טכנולוגיות רבות העוצמה של דיאנטיקה וסיינטולוגיה מעניקות אמצעים להשגת חופש רוחני אמיתי וחיי נצח לכל אדם שמתחיל במסע לקראת אותה שאיפה. מעולם לא היתה קיימת טכנולוגיה מעין זו בעבר, ומיליוני אנשים ברחבי העולם רואים בה, באופן אישי, טכנולוגיה בעלת ערך שאין דומה לה. הם יודעים שכאשר טכנולוגיה זו תיושם בדיוק כפי שנכתבה על-ידי ל. רון האברד — ובהשתתפותם הכנה והאתית — הם ישיגו באמצעות סיינטולוגיה את ההישג הרוחני שהם מבקשים מבלי להיכשל לעולם.

Religious Technology Center קיים כדי להבטיח שהדבר יוכל להתגשם. תכליתו היא להגן על הציבור מפני יישום לא נכון של הטכנולוגיה ולדאוג לכך שהטכנולוגיות הדתיות של דיאנטיקה וסיינטולוגיה יישארו בידיים המתאימות ושייעשה בהן שימוש הולם.

ההשגחה על טוהרת היישום הטכני וחיזוקו כמו גם הערבות למנהל תקני אינן מטלות שוליות. מבחינה היסטורית, כל דת חוותה תקופות בהן ההתרחבות היתה כרוכה בשינויים בתורת הדת ובעיסוק בה ואפילו סטייה חריפה מן השליחות המקורית. במהלך השנים, תנועות רוחניות וקבוצות דתיות סבלו מההשפעות ההרסניות של מלחמות פנימיות ושל מאבקים להשגת עוצמה.