Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה
הלוגו של Religious Technology Center - הסמלים של סיינטולוגיה ודיאנטיקה

עניינים הנוגעים ל-RTC:
אתיקה טכנולוגיה אדמין

עניינים הנוגעים ל-RTC:

דוחות אלה הינם יקרים לאין ערוך ל-Religious Technology Center ולרשת ה- Inspector General. כבעלים של הסימנים המסחריים של סיינטולוגיה, RTC הוא המגן של דת הסיינטולוגיה. רשת ה- Inspector General של RTC היא גוף חקירה ופיקוח בלתי תלוי שתפקידו לשמור את סיינטולוגיה פועלת על-ידי הבטחת השימוש הטהור והאתי של הטכנולוגיה של דיאנטיקה וסיינטולוגיה.

קיימים עניינים מסוימים בעלי חשיבות ועניין מיוחד עבור RTC והם ניתנים כאן ברשימה מפורטת. כשהם קורים, יש לשלוח עותקים מהדו"חות שלך גם ל-RTC. רשת ה-Inspector General של RTC משתמשת בדו"חות אלה כדי לעזור ולאתר דיכוי סמוי, הסתננות, חתרנות או שחיתות בתוך כנסיות הסיינטולוגיה, המסיונים וארגונים אחרים של הכנסייה ומחוצה להן — כדי להגן על 'הגשר' עבור כולם.

במקרים מסוימים, אם סיינטולוגים ערניים ואיכפתיים לא היו מדווחים על סיטואציה לרשת ה-Inspector General, איתור האדם המדכא היה עלול להימשך זמן רב יותר. אך הודות לדו"חות שהתקבלו, הדיכוי אותר לעתים קרובות במהירות רבה יותר ונעקר מן השורש והטכנולוגיה והמדיניות התקניות הושבו על כנן.

אתה יכול לתקשר ל-RTC באופן ישיר בעניינים אלה. ציבור רב וחברי צוות רבים עושים זאת ובנוסף הם כותבים על תוצאות טובות שהם השיגו באמצעות יישום תקני של הטכנולוגיה והמדיניות. כל התקשורות הללו בעלות ערך עבור RTC.

כדי לשלוח את הדו"ח שלך, בחר באחד מהנושאים הנוגעים ל-RTC שבתפריט שמימין ואז בחר בנושא שאתה מעוניין לדווח עליו. או כדי לשלוח את הדו"ח שלך עכשיו, השתמש בטופס הדו"ח האלקטרוני. אתה יכול גם לשלוח את הדו"חות שלך אל: Reports Officer RTC 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, CA 90028, USA. Fax: (323) 667-0960.