Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

© 1996-2024 RTC. כל הזכויות שמורות.

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, הסמל של RTC, סיינטולוגיה, דיאנטיקה, ,STANDARD TECH ,LRH 'הגשר', האברד, סמל הסיינטולוגיה, הסמל של דיאנטיקה, הסמל של OT, הסמל של דיביזיה 6, סמל הארגון הימי, סמל התאגיד של Religious Technology Center, סמל של טכנולוגיה תקנית, סמל של אתיקה תקנית, תג של אדמין תקניThe Sea Gull ,Ron Signature ,, סיכת השלמת OT VII החדש, סמל ה-OT בעיגול, צלב הסיינטולוגיה (מעוגל) וצלב הסיינטולוגיה (מחודד) הינם סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלותו של Religious Technology Center. סיינטולוג הינו סימן חברות שיתופי המציין חברים בסניפי הכנסיות והמיסיונים של סיינטולוגיה.

כל החומרים באתר זה מוגנים על-ידי חוקי זכויות יוצרים ותנאי אמנת זכויות יוצרים בינלאומית. חומר זה הוכנס לאתר האינטרנט ברשות בעלי זכויות היוצרים למטרה היחידה של צפייה בחומרים על-ידי המשתמשים באתר זה. אין ברשותם של המשתמשים להוריד או להעביר שום חלק מחומרים אלה בצורה אלקטרונית, או להפיק מחדש בדרך אחרת כל חומר בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, כולל אחסון מידע ומערכות אחזור, הקלטה, הדפסה או צילום.