Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

רשת ה-INSPECTOR GENERAL

כדי לשמר את תפקידו כמשקיף אובייקטיבי, RTC אינו מעורב בכל דרך שהיא בניהול הכנסיות או במתן השירות עצמו של דיאנטיקה וסיינטולוגיה לחברי הקהילה. לכן, האחריות על דברים אלה נופלת ישירות על כתפיו של CSI אשר מפקח על הניהול הכנסייתי של כל כנסיות הסיינטולוגיה כמו גם על ההפצה וההתרחבות של הדת.

RTC עומד בנפרד כגוף חיצוני השומר על דת הסיינטולוגיה, ופועל כפוסק הסופי באשר לדת. בראשה של פעילות מרכזית זו נמצאת רשת ה-Inspector General של RTC, אשר פועלת משבעה משרדים בארבע יבשות שונות. תפקידיו וסמכותו של ה-Inspector General של RTC דומים מאוד לאלה המיוחסים באופן מסורתי לתואר של מבקר כללי בארגונים אחרים. דהיינו, מבקר כללי חוקר ומתקן מקרים שבהם סטייה מהתקן, מהמדיניות או מהאתיקה יכולה להוות בגידה בשירותו של ארגון לציבור המרכיב אותו.