Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

Religious Technology Center ערב לטוהרתן של דיאנטיקה וסיינטולוגיה, בהבטיחו כי הסמלים המסחריים והטכנולוגיה, שעליהם הוא מגן, יישארו בידיים הנכונות, ושהשימוש בהם ייעשה כהלכה ברחבי העולם. במקביל, בעזרת פיקוח על אלה שאחראים על ניהול הכנסייה ועל מתן השירותים לחברי הקהילה, RTC מבטיח הנהלת כנסייה חזקה ונקיית כפיים — אחת שלעולם לא תהיה נתונה לא לפוליטיקה פנימית ולא לניסיונות חיצוניים לפגוע בדת. עם ערובה זו, סולם המעמדות הכנסייתיים של דת הסיינטולוגיה מוגן מפני פלישה, וחברי הקהילה יכולים להשיג את החופש הרוחני שאותו הם מבקשים כשהם נכנסים לכנסיית סיינטולוגיה.

באמצעות היישום המדויק של חומרי הדיאנטיקה והסיינטולוגיה, ישיג האדם לא רק הבנה מלאה על עצמו כישות רוחנית, אלא אף חופש רוחני אמיתי. לפיכך, סיינטולוגים ברחבי העולם רואים בשמירה על הטכנולוגיה הדתית שלהם ובאי-השחתתה — בהתאם לכתבי המקור של המייסד — חיוניים לישועתם המוחלטת.

Religious Technology Center פועל, אם כן, להבטיח שמורשתו של ל. רון האברד של חופש רוחני תמשיך להתקיים מחר, או בעוד עשרת אלפים שנה. עבור מיליוני סיינטולוגים ברחבי העולם, אין דבר חשוב מכך.